Informácie o ochrane osobných údajov a cookies

1. Úvod

 
1.1 V týchto zásadach „my“, „nám“ a „náš“ označuje Polarify s.r.o., sídlom Platanová alej 3954/12A, 945 01, Komárno, IČO: 51129469, zapísaná na Okresnom súde Nitra – vložka číslo:  44185/N.
 
 
1.2 Kontaktný email v súvislosti s ochranou osobných údajov je: gdpr@polarify.sk
 
1.3 Zaviazali sme sa chrániť súkromie návštevníkov našich stránok a používateľov našich služieb. Všetky prístupové body k osobným údajom (ako napr. notebooky, telefóny, online účty…) sú chránené silným heslom a kde je to možné, tak aj dvojstupňovou verifikáciou. Taktiež všetky harddisky zariadení, na ktorých sú uchovávané osobné údaje, sú chránené šifrovaním.
 
 
1.4 Tieto pravidlá platia všade tam, keď sme správcami osobných údajov návštevníkov našich webových stránok a používateľov našich služieb, inými slovami, kde určujeme účel a význam spracovania týchto osobných údajov.
 
 
1.5 Pri prvej návšteve našej webovej stránky vás informujeme o používaním súborov cookies v súlade s podmienkami týchto pravidiel.
 
 
 

2. Ako používame osobné dáta

2.1 V tejto časti 2 sme stanovili:
 
(a)všeobecné kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame;
 
(b) zdroj a kategóriu údajov, v prípade dát, ktoré sme neobdržali priamo od Vás;
 
(c) účel, na ktorý osobné údaje spracovávame;
 
(d) právne základy ich spracovania.
 
2.2 Môžeme spracovávať údaje o používaní našich webových stránok a služieb (údaje o používaní). Údaje o používaní môžu obsahovať vašu anonymizovanú IP adresu, geografickú polohu, webový prehliadač a jeho verziu, operačný systém, referenčný zdroj, dĺžku návštevy, zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok, rovnako aj informácie o časovaní, frekvencii a vzorci používania našej služby. Zdrojom údajov o používaní je služba Google Analytics. Tieto údaje o používaní môžu byť spracované na účely analýzy používania webových stránok a služieb. Právnym základom tohto spracovania je náš oprávnený záujem, t. j. monitorovanie a zlepšovanie našich webových stránok a služieb.
 
2.3 Môžeme spracovávať informácie obsiahnuté v akomkoľvek dotazníku (údaje z dotazov), pokiaľ sa jedná o údaje ohľadne tovaru a / alebo služieb. Právnym základom tohto spracovania je súhlas.
 
2.4 Môžeme spracovávať informácie (kontaktné údaje) obsiahnuté v alebo súvisiace s akoukoľvek komunikáciou, ktorú nám posielate kontaktné údaje. Dáta korešpondencie môžu obsahovať komunikačný obsah a metaúdaje spojené s komunikáciou. Naše webové stránky vygenerujú metadáta súvisiace s komunikáciou prostredníctvom kontaktných formulárov webových stránok. Údaje o korešpondencii môžu byť spracované na účely komunikácie s vami a vedenia záznamov. Právnym základom tohto spracovania sú naše oprávnené záujmy, a to riadna správa našich webových stránok a podnikania a komunikácia s používateľmi a / alebo plnenie zmluvy medzi vami a nami a / alebo kroky vedúce k uzavretiu zmluvy.
 
2.5 Môžeme spracovať akékoľvek vaše osobné údaje uvedené v týchto pravidlách, ak je to potrebné na vytvorenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní. Právnym základom tohto spracovania sú naše legitímne záujmy, a to ochrana a presadzovanie našich zákonných práv, vaše zákonné práva a zákonné práva iných.
 
2.6 Okrem špecifických účelov, na ktoré môžeme spracovať vaše osobné údaje stanovené v tejto časti 2, môžeme spracovať aj akékoľvek vaše osobné údaje, ak je takéto spracovanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti, ktorou podliehame, alebo pre ochranu svojich životných záujmov alebo životných záujmy inej fyzickej osoby.
 
 

3. Poskytovanie vašich osobných údajov tretím osobám

3.1 Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnym tretím osobám, s výnimkou špecifického poskytovania osobných údajov tretím osobám na základe spracovateľskej zmluvy. Medzi takéto tretie osoby patria:
  • Google Inc.
3.2 Vaše osobné údaje môžme poskytnúť tretím osobám aj vtedy, keď je takéto zverejnenie nevyhnutné na:
  •  splnenie zákonnej povinnosti, ktorej sme vystavení;
  • ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životne dôležitých záujmov inej fyzickej osoby;
  • alebo na zistenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov, či už v súdnom konaní alebo v správnom alebo mimosúdnom konaní.

4. Uchovávanie a mazanie osobných údajov

 
4.1 Táto časť 4 stanovuje naše zásady a postupy uchovávania údajov, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli zabezpečiť dodržiavanie našich zákonných povinností v súvislosti so zachovaním a vymazaním osobných údajov.
 
4.2 Osobné údaje, ktoré spracovávame na akýkoľvek účel alebo účely, sa nesmú uchovávať dlhšie, než je potrebné na tento účel alebo na tieto účely.
 
4.3 Osobné údaje budeme uchovávať nasledovne:
 
(a) údaje o používaní sa uchovávajú po dobu 4 rokov a 2 mesiacov od poslednej návštevy web stránky,
 
(b) údaje z dotazov a údaje z korešpondencie sa uchovajú po dobu maximálne 10 rokov a 4 mesiacov, primáre z dôvodu preukázania splnenia zákonných požiadaviek daňových a účtovných predpisov.
 
4.4 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tejto časti 5 si môžeme ponechať vaše osobné údaje, ak je takéto uchovávanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorej sme vystavení, alebo na ochranu vašich životne dôležitých záujmov alebo životných záujmov inej fyzickej osoby.
 
 

5. Zmeny

5.1 Tieto pravidlá môžeme z času na čas aktualizovať zverejnením novej verzie na našich webových stránkach.
 
5.2 Príležitostne by ste mali túto stránku skontrolovať, aby ste boli spokojní s akýmikoľvek zmenami v týchto pravidlách.
 
5.3 Na zmeny týchto pravidiel vás môžeme informovať e-mailom.
 
 

6. Vaše práva

6.1 V tejto časti 6 sme zhrnuli práva, ktoré máte podľa zákona o ochrane údajov. Niektoré práva sú zložité a nie všetky podrobnosti boli zahrnuté do našich súhrnov. Preto by ste si mali prečítať príslušné zákony a usmernenia regulačných orgánov o úplnom vysvetlení týchto práv. Všetky vaše práva, okrem práva sťažovať sa dozornému orgánu, si môžte uplatniť správou na: gdpr@polarify.sk
 
6.2 Vaše základné práva podľa zákona o ochrane údajov sú:
 
(a) právo na prístup;
 
(b) právo na opravu;
 
(c) právo vymazanie;
 
(d) právo namietať proti spracovaniu;
 
(e) právo na prenos údajov;
 
(f) právo sťažovať sa dozornému orgánu; a
 
(g)právo odobrať súhlas.
 
 
6.3 Máte právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame a kde k nim pristupujeme spolu s ďalšími informáciami. Tieto doplňujúce informácie zahŕňajú podrobnosti o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov a osobách, ktoré sú príjemcami osobných údajov. Ak ochrana práv a slobôd ostatných nie je ovplyvnená, poskytneme vám kópiu vašich osobných údajov. Prvá kópia bude poskytnutá bezplatne, ale ďalšie kópie môžu byť spoplatnené primeraným poplatkom.
 
6.4 Máte právo na opravu akýchkoľvek nepresných osobných údajov a s ohľadom na účely spracovania, ak máte máte neúplné osobné údaje o vás vyplnené.
 
6.5 Za určitých okolností máte právo na vymazanie  alebo obmedzenie spracovávania vašich osobných údajov. Medzi tieto okolnosti patrí: osobné údaje už nie sú potrebné k účelu, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované; odoberiete súhlas so spracovaním na základe súhlasu; máte námietky voči spracovaniu podľa určitých pravidiel platného zákona o ochrane údajov; spracovanie je určené na účely priameho marketingu; a osobné údaje boli neoprávnene spracované. Existujú však výnimky práva na vymazanie. Všeobecné výnimky platia tam, kde je potrebné spracovanie: na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií; dodržiavanie zákonnej povinnosti; alebo na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov.
 
6.6 Máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodu vašej konkrétnej situácie, ale iba v rozsahu, v akom to právny základ povoľuje.  Ak takúto námietku urobíte a nemôžeme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevyšujú vaše záujmy, práva a slobody, alebo spracovanie je na vytvorenie, výkon alebo obranu právnych nárokov, prestaneme spracovávať osobné informácie.
 
6.7 Ak sa domnievate, že naše spracovanie vašich osobných údajov porušuje zákony o ochrane osobných údajov, máte právo podať sťažnosť orgánu dohľadu zodpovednému za ochranu osobných údajov. Môžete tak urobiť v členskom štáte EÚ vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo miesta údajného porušenia.
 
6.8 V rozsahu, v akom je právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov váš súhlas, máte právo kedykoľvek tento súhlas odobrať.
 
 

7. O cookies

7.1 Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a čísel), ktorý posiela webový server do webového prehliadača a je uložený prehliadačom. Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera stránku.
 
7.2 Súbory cookies môžu byť buď „trvalé“ súbory cookies, alebo súbory „relácie“: trvalý súbor cookie bude uložený vo webovom prehliadači a zostane platný až do stanoveného dátumu vypršania platnosti, pokiaľ nie je pred dátumom vypršania platnosti vymazaný používateľom; cookies relácie vypršia na konci relácie používateľa, keď je webový prehliadač zatvorený.
 
7.3 Súbory cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné informácie, ktoré ukladáme, môžu byť prepojené s informáciami uloženými v cookies a získanými z nich.
 
 

8. Cookies, ktoré používame

8.1 Cookies používame na nasledujúce účely:
 
(a) nevyhnutné – cookies nevyhnutné na správne fungovanie web stránky; a
 
(b) analýza – používame súbory cookies, ktoré nám pomáhajú analyzovať používanie a výkonnosť našich webových stránok a služieb.
 
 

9. Cookies používané našimi poskytovateľmi služieb

9.1 Naši poskytovatelia služieb používajú súbory cookies a tieto cookies môžu byť uložené vo vašom počítači pri návšteve našich webových stránok.
 
9.2 Na analýzu používania našich webových stránok používame službu Google Analytics. Služba Google Analytics zhromažďuje informácie o používaní webových stránok prostredníctvom súborov cookies. Pri zhromažďovaní cookies Google Analytics je vaša IP adresa anonymizovaná, čím je zabezpečená vyššie miera ochrany súkromia. Zhromaždené informácie týkajúce sa našich webových stránok sa používajú na vytváranie prehľadov o používaní našich webových stránok. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k dispozícii na stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.
 
9.3 Používame cookies spoločnosti Facebook na zabezpečenie chat-u prostredníctvom Facebook Customer Chat služby. Môžete si pozrieť pravidlá ochrany osobných údajov tohto poskytovateľa služieb na adrese https://www.facebook.com/privacy/explanation/.
 
 

10. Správa súborov cookies

10.1 Väčšina prehliadačov vám umožňuje odmietnuť prijatie súborov cookies a odstrániť súbory cookies. Metódy na ich správu sa líšia v závislosti od prehliadača a verzie prehliadača. Môžete však získať aktuálne informácie o blokovaní a mazaní súborov cookies prostredníctvom týchto odkazov:
 
 
 
 
 
 
 
10.2 Blokovanie všetkých súborov cookies bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.
 
10.3 Ak zablokujete cookies, nebudete môcť používať všetky funkcie našich webových stránok.
 

 

Posledná aktualizácia: 22.5.2018